Ekonomiye Yön Veren Kadın Girişimciler

Ülkemizde 110 bin civarında kadın girişimci bulunuyor. Hangi sektörlerde, ne kadar istihdam potansiyeli ve dro île kadın girişimcilerin faaliyet gösterdiğine dair rakamlar resmi istatistiklerde yer almıyor. Ancak son beş yılda kadın grişimti sayısının yüzde 40 arttğ ifade ediliyor. Şu an kadın girişimcilerin oranı yüzde 9 civarında Türkiye’de kadın şrişimciliğini en çok destekleyen medya kuruluşlarından biri olan Ekonomist dergisi olarak bu yıl 9’unaı kez Garanti Bankası ve KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) işbirliği ile Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı düzenleyeceğiz Yanşma aynı zamanda kendi alanında en uzun soluklu yanşma olma özelliğini taşıyor. Yarışmaya başvurular başladı, 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Ancak yanşma öncesi Garanti Bankası ve ODTÜ, Türkiye’de kadın girişimci profilini çıkartmak adına önemli bir araştırma yayınladı.

ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit koordinatörlüğünde, Garanti Bankası’nın desteğiyle gerçekleştirilen Kadın Girişimciliği Araştırması’nın çarpıcı sonuçlan bulunuyor. Türkiye’deki kaim girişimci profilini tanımlamaya yardıma olan, sorunlarını en kapsamlı şekilde saptayan, beklenti ve taleplerini gayet net ortaya koyan çok kıymetli veriler elde edildi.

Kadın girişimci profilini ortaya çıkarmayı, kadın girişimcilerin demografik, sosyal ve ekonomik özelliklerinin belirlenmesi, çalıştıkları iş kollanmn saptanması, iş kurma ve işlerini yürütme aşamalannda aldıkları formel ve enformel desteklerin ortaya çıkarılması gibi amaçlarla hazırlanan bu araştırma Türkiye’de de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Araştırmada, Garanti Bankası’nın müşterisi kadın girişimciler ziyaret edilerek toplam 304 kadın girişimcîyle görüşüldü. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova olmak üzere 15 ilde yürütüldü. Haberimizde hem bu araştırmanın çarpıcı sonuçlarını yayınladık hem de işlerini önemli bir hacme ulaştırmış kadın girişimcilerimizin başarı sırlarına yer verdik.

Araştırmanın sonuçları şöyle:

40 yaşın üstündeler

Kendi işini kurma ve yürütme, kadınlar arasında orta yaşlarda gerçekleşiyor. Kadın girişimcilerin araştırma sırasındaki yaşları 22 ile 68 arasında değişirken, ortalama yaşları 43. Girişimci kadınların yüzde 38.5’inin 45 yaşın üzerinde olmalarına karşın hala çalışıyor olmaları dikkat çekici. Bu grup, 40 yaş üzeri olup da çalışmaya devam edenlerle birlikte değerlendirilirse, kadın girişimcilerin yüzde 66’sının 40 yaşın üzerinde ve hala çalışma hayatında olduğu söylenebilir.

Araştırma sonuçlarına göre, kadınlar girişimcilik hayatlarına ortalama 32 yaşından sonra başlanıyor. Kendi işini kurma yaşının çok genç olmadığı, 25 yaşından daha genç kadınlar (yüzde 16) arasında girişimciliğe başlamanın az olduğu görülüyor. Şimdiki yaşlan ile ortalama iş kurma yaşlan arasındaki ilişki, kadın girişimcilerin kendi işlerini kurmalannın 26 ile 37 yaş arasında değiştiğini gösteriyor. Kadın grişimciler kendi işlerini daha erken yaşlarda kurmak istemiş olsalar da, bunu ertelemelerinde ekonomiyle ilgili koşullann yanı sıra evlilik ve çocuk bakımı sorumluluklarının hafiflemesini beklemelerinin de etkisi var.

Halen 45 ve üzeri yaşlarda olan kadın girişimciler işlerini oldukça geç, ortalama 37 yaş-lanndayken kurmuşlar. Oysa halen 35 yaşından genç ve 35 – 39 yaşlannda olan kadın girişimcilere bakıldığında onların iş kurma yaş-lannın oldukça küçük (26 ve 29) olduğu görülebiliyor. Bu, umut verici bir veri, çünkü ka-dınlann iş kurma fikirlerini giderek daha genç yaşlarda hayata geçirdiklerine işaret ediyor. Türkiye’de kadınlann ev dışında çalışmalannın çocuklan olumsuz etkileyeceğine yönelik yaygın bir kanı var. Yanıtlayanlann yarısından fazlası (yüzde 58), okul öncesi bir çocuğu olan kadının çalışmasının, çocuğunu olumsuz etkileyeceği olasılığından söz etmiş.

Yanıtlayanların yüzde 24’ü böyle olumsuz bir etkinin olmayabileceğini düşünüyor. Bir annenin çocuklan küçükken çalışmaması gerektiğini düşünenler, araştırmaya katılanların yüzde 55’ini oluşturuyor. Çocuklar büyüyüp okul çağına geldiklerinde kadınların (annelerin) çalışma yaşamına katılabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 68 olduğuna göre, kadınların ev dışında çalışması ile çocuklann bakımı, gözetimi ve yetiştirilmesi arasında güçlü bir ilişki kurulduğu çok açık.

Evliliği ve işi yürütebiliyorlar

Kadın girişimcilerin yüzde 611 üniversite veya yüksek lisans diplomasına sahip. Türkiye genelinde ücretli bir işte çalışan kadınlar arasında yüksekokul ve üstü eğitime sahip olanların oranının yüzde 35 olduğu hatırlandığında, girişimci kadınların eğitim düzeyinin çalışan kadınların eğitim düzeyinin çok üzerinde olduğu açıkça gözleniyor. Türkiye genelinde istihdama katılan kadınların sadece yüzde 28’i evliyken, bu araştırmaya katılan kadın girişimcilerin neredeyse dörtte üçünün evli olması, evli olmakla kendi işini kurup yürütebilirle arasında daha sorunsuz bir ilişki olduğunu göstermesi açısından son derece önemli.

Öte yandan, kadm girişimcilerin yüzde 72’sinin evli olması sonucuna bakarak, kurduktan işlerin mutlaka başında durmalan gerektiği, zaman zaman ev işlerine ve çocuk bakımına az zaman ayırabilecekleri, eşlerinin de bu yoğunluk ve tempoya hayır demeyip tersine onlan destekliyor olabilecekleri yorumu getirilebilir. Nitekim evli kadm girişimciler, han-gi tür destekler aldıklarına ilişkin sorulara da eşlerinin kendilerini önemli derecede destekledikleri cevabını vermişler.

Bağımsız kişilik, azim

Kendi işlerini kurmadan önce başka işlerde çalışarak deneyim kazananların oranı yüzde 84. Kendi hesabına bir iş kurmadan önce bir veya birkaç işte çalışmış olmanın en dikkate değer iki yararı, finansa! sermaye ve sosyal sermaye birikimi yapabiliyor. Bağımsız kişilik, kararlı, hırslı ve azimli olmanın yanı sıra çalışkan ve disiplinli olmak da kadın şrişimalerin kendilerinde bulduklan güçlü kişilik özellikleri arasında. Kendi işlerini kurmalarında etkili olan birden fazla güçlü kişilik özelliklerinden söz eden kadın şrişimalerin yüzde 311 bağımsız kişilik, kararlı, hırslı ve azimli olmayı, yüzde 25’i kendine güvenli, yüzde 24’ü işini severek yapmayı, çalışkan ve disiplinli, yüzde 9 ’u aile desteği ve aileye karşı sorumlu ve yüzde 7’si, sosyal ilişkilerde başarılı olmayı, kendilerine ait bir iş kurmada etkili özellikler olarak tanımlamışlar.

Kaynak banka kredisi

iş kolları itibariyle bakıldığında ise, ticaret ve satış, kadınlar arasında en yaygın kabul görmüş faaliyet alanı. KOSGEB’in, KOBİ tanı-mındakill çalışan sayısı dikkate alındığında, araştırmaya katılan kadınların işlettiği kuruluşların yüzde 70’i mikro, yüzde 29’u küçük, yüzde l’den azı ise orta boy işletme.

Kadın girişimcilerin yüzde 51 ’i işlerini kendi isteğiyle kurmuş. Bu gruptaki kadın girişimciler arasında, girişimciliği uzun süredir hayal ettiğini ve hep aklında olduğunu belirten, bağımsız çalışmak ve söz sahibi olmak için girişimci olmak isteyen, hobisini işe dönüştüren, mesleği iş kurmasına uygun olan ve emeklilik sonrasında kendine yeni iş arayan kadınlar yer alıyor. Yüzde 31 ’i işini aile desteğiyle kurmuş ya da girişimcilik kararını eşiyle birlikte alan kadınlar. Yüzde 18 ’i tesadüf sonucu ya da arkadaşlarının teklifi ile işini kuran veya ölüm ve boşanma gibi nedenler ile yaşadığı ekonomik kriz sonrasında girişimci olma kararı alan kadınlar.

Sermaye oluşumunda birden fazla kaynaktan yararlanan kadın girişimcilerin kendi birikimlerinden sonra en çok başvurdukları kaynak, yüzde 24 ile banka kredisi. Kadın girişimciler, diğer sermaye kaynaklarıyla birlikte eşlerinden (yüzde 23) ve ailelerinden (yüzde 19) de maddi destek alıyor.

En büyük destek eşten

işin başlamasına ilişkin bürokrasiyle ilgili bilgi ve beceri eksikliği; resmi kurumlara yapılacak başvurular ile ilgili olarak karşılaşılan zorluklar kadın girişimcilerin yüzde 24’ü tarafından sorun olarak belirtildi. Kadın girişimcilerin yüzde ll’i güven eksikliği ve rekabet sorunlarını, yüzde 10’u iş kurma aşamasında kadın olmalarından kaynaklı yaşadıkları sorunları, yüzde 10’u ise aile yaşamında karşılaştıkları zorlukları öncelikli sorunlar arasında saymışlar.

Araştırmaya göre, kadın girişimcilerin en büyük destekçileri aileleri ve eşleri olarak ifade ediliyor, iş hayatına aile ve eş desteğiyle atılmamış olsalar da, kadın girişimciler açısından aile üyelerinin desteğinin çok önemli olduğu görülüyor. Özellikle evli olan kadınlar açısından eşler, birinci derecede destek sağlayıcı kişi konumundalar.

Ailelerin iş kurma aşamasında kadın girişimcilere verdikleri destek, büyük oranda daha sonra da devam ediyor. Kadın girişimcilerin işlerini yürütürken aile üyelerinden aldıkları desteklerin başında maddi destek yer alıyor. Bunu, işyerinde yardımcı olma, teknik destek verme, manevi destek sunma ile ev işleri ve çocuk bakımı gibi destekler izliyor.

Özgüven artıyor

Kadın olmanın girişimcilik için zorluklarından söz eden kadın girişimcilerin, yüzde 39’una işi kurma aşamasında, başaramayacakları söylenmiş ve kadınlar ciddiye alınmamış. Yüzde 39’u iş kurma aşamasında küçümsenmiş. Yüzde 38’ine ise kadınların erkekler ile çalışmasının uygun olmadığı söylenmiş. Yüzde ll’i cinsel içerikli imalar ile karşılaşmış. Yüzde 10’u ise aile yaşamında bazı sorunlar yaşamış.Kendi işlerini kuran girişimci kadınların yüzde 61’i kendilerine güvenlerinin arttığını, yüzde 44‘ü maddi olarak güçlendiklerini, yüzde 33’ü toplum tarafından gördükleri saygınlığın arttığını, yüzde 33’ü daha çok tanındıklarını, yüzde 28’i ise kararlarda daha bağımsız olduklarını söylüyor.

İPEK HANIM ÇİFTLİSİ KURUCUSU PINAR KAFTANCIOĞLU
‘Kars’ta tersine göç

“150 kişiyle çalışıyoruz. 125’i SGK’lı. Sigortalı olmayanlar ise günü birlik çalışanlarımız. 574 çeşit ürüne ulaştık. Bunun 75’ini pastane bölümü yapıyor. 20 çeşit ekmek üretiyoruz. 40 çeşit mantı, gözleme, börek yapıyoruz. 20 çeşit peynirimiz var. 58 tane süt veren ineğimiz var. 18 tane de buzağımız var. İnekleri İğdır’dan gelen korunga bitkisi ile besliyoruz. Hiçbir sütten benim sütümden çıkan besin değerim çıkmıyor. Sinekçiler Köyü’nde bin 300 rakımda, depolama, İsabeyKöyü’nün Soğuk Kuyu mevkiinde 400 dönüm üzerinde üretim yapıyoruz Her hafta tapu dairesindeyiz. Ben zaten yatırımımı arazi alarak yapıyorum. Günde iki kamyon ürün gönderiyoruz. Bunların en azı yeşil sebze ve meyve. Yüzde 70’i karbonhidrattan oluşuyor. Buradaki besin değeri az geldi, Kars’ta ipek Hanım Çiftliği kurduk. 2 bin 800 rakım yükseklikte ne bir fabrika, ne bir tesis var. Çernozyum, toprağa artı değer katan bir elementtir. Bu element sadece dünyada Gürcistan ve Kars’ta var. Aminoasit açısından çok yüksek. Kars’ta adı unutulmaya yüz tutmuş sekiz çeşit peynir var. Biz de onların üretimini yapmaya çalışıyoruz. 3 bin metrekare alana yayılı bir proje var. Biz Kars’taki göçü tersine çevirmek istiyoruz. Ziyarete gelenler, Kars’ın yerel ürünlerini atölye gibi işleyecekler hem de ürünleri bedava tadabilecekler. 3 milyon TL’lik bir yatırım olacak minimum. Tamamen öz sermaye ile yapıyoruz bu yatırımı.”

BALTALI GIDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA ÖZER BALTALI
“Hiç yapılmamışı yaptık”

“Biz başlayıncaya kadar Türkiye’de keçi sütü üreticiliği ile ilgili hiçbir yatırım yapılmamıştı. Aynı şekilde yüzde 100 keçi sütünden ürünlerde üretilip raflara çıkmamıştı. Hiç yapılmamış ve konuda tecrübe sahibi olunmayan bu alanda yatırım yaptık. Deneme yanılma yöntemiyle kendi tecrübemizi oluşturduk. Hem kendi çiftliğimizden hem de sözleşmeli çiftliklerimizden elde ettiğimiz sütleri günlük olarak işleyerek raflara süt, peynir, tereyağ ve kefir gibi çok geniş bir ürün yelpazesiyle ulaştırıyoruz. Zincirin tamamlanmasını saf ayarak katma değer yaratıyoruz. 2015 yılında 3,5 milyon litre süt işliyoruz ve toplam 42 personel istihdam ediyoruz. Yıl sonuna kadar yüzde 50 büyüme hedefliyoruz.”

İDEMAMA KURUCULARI RAHŞAN TAN LESLİE KANDİYOTİ MORİ
“İletişim ve reklamı KOBfler için lüks olmaktan çıkardık”

“Uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslannda ulusal ve uluslararası çok sayıda büyük markaya hizmet verdik. 0 yıllarda büyük reklam verenlerle çalışırken bu markala-nn, Türkiye’deki toplam şirket sayısını düşündüğümüzde, sadece yüzde l’ini oluştur-duklannı ve geriye kalan yüzde 99’luk çok ciddi bir potansiyel olduğunu fark ettik. Biz KOBİ’lerin markalaşma sürecine destek vermek istedik ve profesyonel tasarım ve reklam hizmetini ulaşılabilir fiyatlarla vermeyi hayal ettik. Logo, marka ismi, ambalaj, broşür, kurumsal kimlik, web sitesi ve fuar standı gibi birçok alanda tasanm hizmeti veriyoruz. Bünyemizde bulunan 5 bin 300’ün üzerinde profesyonel tasanma ile ulaşılabilir fiyata tasanm hizmetleri vererek iletişim ve reklamı KOBİ’ler için lüks olmaktan çıkarıyoruz, idemama.com profesyonel tasarımcılar ile şirketleri buluşturan Türkiye’nin ilk ve tek tasarım pazaryeri. Ta-sanmcılarımızın yüzde 48’i Anadolu’dan. Son iki yılda yüzde 200’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Hedefimiz 2017 yılı sonunda hizmet verdiğimiz firma sayısını 25 bine çıkarmak.”

EPSA YALITIM & YAPI KİMYASALLARI KURUCUSU NURCAN ÖZDEMİR
“Gelişen teknolojiyi takip ettik”

1992 yılında kaderimi değiştiren iş olarak nitelediğim havalandırma ve yalıtım işi yapan küçük bir dükkânda sekreterlik yapmaya başladım. Yalıtım sektörünü tanıdıkça yapabileceğimiz şeyler olduğunu gördüm ve İçimizde her zaman var olan yeni şeyler yapma duygusunu kendi işimizi kurarak tatmin etmek istedim. Bu bağlamla eşimle birlikte 1999 yılında, yalıtım sektöründe İzonur İzolasyon adı ile kendi işimizi kurduk. Gazalar semtindeki gkmaz bir sokakta küçük bir dükkanda, bit pazarından alınan ofis mobilyalar! ile çıktığımız bu yolda, ilk kiramızı kredi kartı ile ödedik. Borç-harçla çıkılan yolculuğun ilk günleri eibetteki zor geçti. EPSA çatısı altında yeralan, özelliklerini çok iyi araştırdıktan sonra üretime geçtiğimiz tüm markalarımız için bıkmadan usanmadan hep aynı süreçleri yönettim. Burada benîm, araştırmacı bir kişiliğe sahip olmam, pazarı iyi analız etmem iş planını oluştururken çok faydalı ol-du. Gelişen teknolojiyi yakından takip ettik, gerek ürün kalitelerimizin artması, gerekse daha seri üretim yapabilmemiz amacıyla makine parkımızı sürekli yeniledik. Bugün 2 üretim tesisi ile toplam 14 bin m2 üretim alanına ulaşmış durumdayız. 75 personelimizle EPS üretiminde aylık 350 ton, yapı kimyasallan üretiminde ise aylık 10 bin ton kapasitesiyle hizmet veriyoruz.”

BIG CHEFS KURUCUSU GAMZE CİZRELÎ
“Doğru zamanda doğru lokasyonda şube açık”

‘Eski eşim olan ortağımdan aynlarak yoluma tek başıma devam ettiğim süreçte doğdu Bigchefs Ankara’da. Tüm tecrübemi, yaratıcılığımı kullanarak son derece amatör bir ruh ve ekiple kuruldu. 2007de Big Chefs Cafe & Brasserie markasını yaratarak ilk restoranı Ankara’da açtım. Bigchefs tamamı banka kredisiyle kurulmuş bir marka. 2009’da Saruhan Tan ortaklığıyla İstanbul’a gelişimizle Bigchefs’ çok hızlı bir büyüme dönemine girdi. Doğru zamanda doğru lokasyonlarda yer açarak bugüne geldik. Marka stratejimizi belirlerken menü sunumlarındaki detaylarımızla müşterilerimizin bizi algılayış biçimi ve onlara nasıl hissettirdiğimizle ilgili bir fark yarattığımızı düşünüyorum Şu anda 26 şubemiz var. İnşaatlan devam eden Tuzla Mari-na. Meydan AVM, Erenköy, Adana, Dubai, Cidde ile sene sonunda 32 şubeye ulaşıyoruz. Her yeni şube açılışıyla 75-90 çalışana istihdam sağlıyoruz. Toplamda bin 700 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Dubai’de 2’nci şubemizi açıyoruz. Yılsonuna kadar da Suudi Arabistan’da Cidde’deki ilk şubemizi açmış olacağız. Sonrasında bunu Riyadh, Khobarve Bahrein seri şekilde takip ediyor olacak.”

CERCİS KONAĞI KÜRUCUSU EBRU BAYBARA DEMİR
‘Turist gruplarının vazgeçilmez mekanı olduk”

“Cercis Murat Konağı, 2007 yılında Amerika’da Ohio eyaletinde Kent State Üniversitesi tarafından 16 ülkede uygulanan kadın girişimciliği ve lider kadın eğitimi programında kırsal bölgelerde kadın statüsünün geliştirilmesi yönelik uygulanabilir ve sürdürebilir bir proje olarak örnek gösterildi. Aynı program içerisinde Kent State Üniversitesi tarafından dünyadaki örnek kadın liderler arasında biri olarak gösterildim. Cercis Murat Konağı geçen on yıl içerisinde bir çok yerli ve yabancı konukların devlet adamlarının, bürokratların, sanatçıların, yerli yabancı turist gruplarının Mardin’deki vazgeçilmez mekanı oldu. 100’ün üzerindeki Mardinli kadın, referansımızla başka işletmelerde aşçı olarak veya farklı alanlarda iş sahibi oldu. Mardin’deki ilk turistik işletme olan, tarihi konakların turizme kazandırılması konusundaki önderliği ve Cercis Murat Konağı ile başlayan turizm yatırımları sayesinde 2014 yılı itibarı ile Mardin’i ziyaret eden turist sayısı resmi rakamlara göre yıllık 700 bin konaklama kapasitesi gecelik 4 bin 500 yatak kapasitesine ulaştı. Mardin’in geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve pazarlanması konusunda uzun zamandan bu yana düşündüğümüz ‘Hayatım Yenihabar’ adını verdiğimiz, yine kadın el emeğine dayalı, kadın istihdamına olanak veren projemizi bu ay sonunda hayata geçiriyoruz.”

KENDİN OL GELİŞİMİ ATÖLYESİ KÜRUCUSU ÖZNUR YILMAZ BERK
“Kadın girişimcilere katma değer sağlıyoruz”

“Kendi hikayemle başladığım yolculuğum beni koçluk yapısı ile tanıştırdı. Bu konuda ak-redite eğitimi veren önde gelen kurum-lardan birinden aldığım eğitimler sırasında bu konuya olan ilgimi ve heyecanımı ve merakımı keşfederek yola çıktım. Eğitimlerimi tamamlayıp, meslek olarak yapmaya Nar Kendin Ol Gelişim Atölyesi’ni kurdum. KOSGEB Girişimcilik Desteği alarak çalışmalarıma devam ediyorum. Pazar analizi ve rakip analizlerimizi yaparak ürünlerimizi oluşturduk. Daha sonra bunlar için talep yaratma, pazarlama, reklam ve sosyal medya desteklerini kullanarak bir yıllık ve iki yıllık planlarımızı yaptık. Tasarladığımız atölyelerde çözüm ortakları ile birlikte çalışarak özellikle kadın girişimcilere de kendilerini ifade ettikleri ve bilgilerini paylaştıkları, eğitim verebilecekleri bir platformda sağlayarak onlarında gelişimlerine katkıda bulunarak katma değer sağlıyoruz.”

İKSİR RESORT T0WN YAŞAM VE TATİL KASABASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İKSİR AYDIN
Yeme içme sektörüne gireceğiz

“Kastamonu Daday’daki iksir Resort Town Yaşam ve Tatil Kasabası, 2009 yılının aralık ayında turizm faaliyetleri başladı. Toplamda, 66 odamız, L54 yatak kapasitesi var. Ana tesisimizin yanında, binicilik tesislerimiz var. Otel ile birlikte oluyor. Bu yıl sonuna kadar olan planlamamız, yerli ve yabancı misafir sayısının gelişlerinde en az yüzde 20 artması için iç ve dış ülke tanıtımlarına devam edilmesi, Kastamonu’nun bir turizm destinasyo-nu olması. Bugün, otelimizde 45 kişilik ekibimizle çalışıyoruz. Yılda yaklaşık 1,5 milyon TL ciro yapıyoruz. Bugüne kadar otelimize yaklaşık 10 milyon TL yatırım yaptık, www.kastamonudogalurunler.com web sitemiz ile de bölgemizde, 50- 55 kadına katkı sağlıyoruz. Bu yıl İstanbul’da, Kastamonu doğal ürünlerinin baz alındığı ve şu an iksir Resort Town Tatil ve Yaşam Kasaba-sı’nın mutfağından misafirlere sunulan lezzetlerin de olduğu bir konseptte, yeme içme sektöründe yer almayı istiyorum. Hazırlıkların 2016 yılının ilk aylarında tamamlanmasını planlamaktayım.”

armut.com KURUCUSU BAŞAK TAŞPINAR DEĞİM
“Yurtdışma iş modelimizi götürebiliriz”

“2010 yılında ABD’den kesin dönüş yaparak İstanbul’a geldiğimizde, hayatımızı yeniden kurmak için attığımız ilk adım yeni bir eve yerleşme süreciydi. Ev tadilatı ve ev işleri için uygun ve nitelikli hizmet veren bulmak samanlıkta iğne aramak gibiydi. Yaşadığım bu zorlu ve sıkıntılı süreç, beni Armut.com’un iş modelinin temelini atmaya yönlendirdi. 50 bin TL’lik bir kuruluş sermayesi ile işe koyuldum. Şu an neredeyse tamamı internet dışında dönen bir sektörü online’a çevirmek için çok çalışıyoruz. 2013 yılında Hummingbird Ventures’dan yatırım aldık. Yatırım seviyemiz de bu fonun odaklandığı 500 bin ile 2 milyon Euro aralığı içinde yer aldı. Armut.com, her 6 ayda bir cirosunu ikiye katlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 700 oranında büyüdük. 2014 yılında armut.com üzerinden toplam 893 milyon TL’lik hizmet talebine ulaştık. Her ay yaklaşık 3 bini aşkın hizmet veren sistemimize katılıyor. Aylık trafiğimiz de 1 milyonun üzerine çıktı. Yurtdışında da uygun bölgelerde iş modelimizi uygulamak bizim için çok uzak bir fikir değil.”

b-fit KURUCUSU BEDRİYE HÜLYA
“Dünyaya örnek olduk”

Biz Türkiye’de spor endüstrisinin değişmesi için öncülük ettik. Daha geniş bir aralıktaki kadını kucaklayacak salonlara kavuştu endüstri b-fit’le. Bize kadar üst gelir grubu değilse kadınlar ancak aerobik yapabiliyordu. Ayrıca erkeklerle karışık salonlara kültürel yapımız nedeniyle gelemeyen pek çok kadının gidebileceği yerler yoktu. Şimdi var. Bizim açtığımız yolun arkasından belediyeler ve başka salonlar kadının egzersiz ihtiyacının farkına vardı. Sadece kadınlara f ranchise vererek tüm
dünyaya örnek olduk. Şu an stratejik bir kararla dikey büyümedense yatay büyümeye odaklandık.

üye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir